Bel ons op +31 88 23 02 300

Privacy

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) betreft de rol van Raet B.V. (“Raet”) als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wilt u weten hoe Raet met (persoons)gegevens omgaat in haar rol als dienstverlener voor haar klanten? Dat leest u hier.

Raet kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Raet zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Raet met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

De AVG

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden

Indien u via de website een e-mail aan Raet verstuurt, of een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, (e-mail)adres en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Raet gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van Raet;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Raet;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Raet zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses;

Daarnaast vragen wij u soms om gegevens over uw werk, functie, leeftijd, geslacht en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. 

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Raet zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening. 

Als wij via uw werk- of opdrachtgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw (uitsluitend geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie of voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) onze dienstverlening. Uiteraard zijn deze gegevens niet naar uw persoonsgegevens herleidbaar.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Raet gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden eventueel aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn.

Raet kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere onderdelen van Raet B.V.

Raet zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken voor zover dit is toegestaan in de AVG. Raet zal u hierover altijd informeren, waaronder via deze Privacyverklaring. 

Ten tijde van het beschikbaar maken van deze Privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens door de volgende derden verwerkt.

 Derden   Land  Reden
 Pardot  Verenigd Koninkrijk, Duitsland  Marketing automation
 Salesforce  Verenigd Koninkrijk, Duitsland  Sales enablement
 Close contact   Nederland  Marketing analyse
 The valley  Nederland  Website development
 Starcom  Nederland  Support advertising
 22times  Nederland  Marketing automation
 Merrick B.V.   Nederland  Marketing automation

 

Voor zover uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, heeft Raet hiervoor passende waarborgen getroffen. Indien u wenst te weten welke waarborgen dit zijn, kunt u contact opnemen met privacy@raet.nl. 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Raet hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment dat Raet uw contactgegevens heeft ontvangen. 

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Lees meer over ons cookie-beleid.

Overdracht onderneming 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Raet, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen en is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden overgedragen. In dat geval zullen wij u hierover voorafgaand informeren en u de mogelijkheid bieden bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens. 

Verzoeken ten aanzien van uw persoonsgegevens 

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, verwijderen, beperken of verwijderen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communications (Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort of via e-mail). Dit zijn tevens de contactgegevens indien u een bezwaar wenst te maken tegen een verwerking door Raet, dan wel indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wijzigingen 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communications (Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort of via e-mail). U kunt via privacy@raet.com contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Raet. Hier vindt u de contactgegevens van Raet en de verschillende vestigingen van Raet.