Bel ons op +31 88 23 02 300

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Samenvatting

De werknemer van wie de partner bevallen is van een kind heeft op de dag van de geboorte recht op calamiteitenverlof. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, heeft de werknemer gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.

Met ingang van 1 juli 2020 heeft de werknemer nadat hij het geboorteverlof heeft opgenomen, gedurende een tijdvak van 6 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op een aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon. Gedurende het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV op basis van 70% van het gemaximeerde dagloon.

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten hoogste vijf weken gebaseerd op de arbeidsduur per week. De werknemer kan in overleg met zijn werkgever het aanvullend geboorteverlof inroosteren, Echter op grond van zwaarwegend organisatiebelang kan de werkgever hiervan afwijken tot twee weken voor aanvang van het verlof.

De verruiming van het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof leveren volgens het Kabinet een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Een ruimer kraamverlof vergroot tevens de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt, omdat er minder verschil zit in de duur van verlof voor beide ouders. Tevens draagt het wetsvoorstel bij aan het ontstaan van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden, waardoor vrouwen meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun arbeidsduur op peil te houden. Als de partners, veelal mannen, meer deelnemen aan de zorg, bevordert dat hun band met het kind.

Naast het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof kunnen beide ouders vervolgens gebruik maken van ouderschapsverlof totdat hun kind 8 jaar is. Het ouderschapsverlof duurt maximaal 26 keer het aantal uren dat met per week werkt en is in principe onbetaald tenzij in de CAO of aanvullende arbeidsvoorwaarden anders bepaald.

Ook de mogelijkheden voor adoptie- en pleegzorgverlof worden verruimd. Om de band met het kind te versterken wordt dit verlof uitgebreid van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Wat betekent dit voor de werkgever?

  • Alle werkgevers, incl. overheid, betalen het loon door gedurende het geboorteverlof
  • Werknemers vragen het aanvullend geboorteverlof aan bij hun werkgever, nadat het geboorteverlof is opgenomen
  • De werkgever vraagt namens de werknemer een uitkering aan bij UWV
  • UWV controleert de aanvraag met behulp van de Basisregistratie Personen; een wettelijke basis moet nog worden gelegd
  • UWV betaalt de uitkering aan de werkgever
  • De werkgever geeft de uitkering door aan de werknemer
  • De uitkering die aan de werknemer wordt verstrekt bedraagt 70% van het dagloon (tot aan 70% van het gemaximeerde dagloon); het loon wordt dus niet volledig gecompenseerd door de uitkering
  • Afwijking bij cao in het nadeel van de werknemers is niet mogelijk
  • Bij cao of anderszins kunnen wel aanvullende afspraken worden gemaakt over verlenging van het geboorteverlof of verhoging van de vergoeding van het aanvullende geboorteverlof