Bel ons op +31 88 23 02 300
Wet & regelgeving

WAB, premiedifferentiatie en schriftelijkheidsvereiste deel 1

De eis van een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor het toepassen van de lage WW-premie leidt tot veel vragen en kritische opmerkingen. Daarom het volgende:

Op de eerste plaats adviseren juristen om een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan te gaan, vooral om toekomstige problemen te voorkomen, hoewel op grond van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst ook mondeling kan worden gesloten. Dit geldt overigens weer niet voor een aantal bijzondere bedingen zoals het proeftijdbeding en het concurrentiebeding. Deze moeten schriftelijk worden overeengekomen. Hier gaat het om arbeidsrecht.

Bij de Wab gaat het om sociaal verzekeringsrecht, en worden er aanvullende voorwaarden gesteld om de lage WW-premie te kunnen toepassen, waaronder het schriftelijkheidsvereiste. Dat het schriftelijkheidsvereiste inhoudt dat arbeidsovereenkomsten door partijen getekend moeten worden, staat niet letterlijk in de wet, maar blijkt uit jurisprudentie (met name over de bedingen) en wordt door juristen algemeen als uitgangspunt gehanteerd.

In antwoord op vragen van software-ontwikkelaars en administratiekantoren over de Wab stellen Belastingdienst en Ministerie van Sociale Zaken op de website voor deze organisaties het volgende:

“……… Een schriftelijk contract moet door beide partijen ondertekend zijn (natte handtekening). Zonder schriftelijk (ondertekend) contract is de hoge premie van toepassing. Mét ondertekening kan - als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan - de lage premie van toepassing zijn. ………”.<.p>

Het vereiste van een natte handtekening is in een apart bericht ingetrokken. De wet staat een digitale handtekening toe, mits deze voldoet aan bepaalde betrouwbaarheidseisen.

Werkgeversorganisaties proberen bij het Ministerie van SZW ontheffing en een tijdelijk moratorium op handhaving te krijgen voor ‘oude’ arbeidsovereenkomsten voor wat betreft de verplichting van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn ooit van rechtswege overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een hersteloperatie kost veel tijd en draagt niet bij aan het bereiken van de doelstellingen van de wet. Dat ‘schriftelijk’ tweezijdige ondertekening betekent, staat overigens niet ter discussie.<.p>

Verder moet een afschrift van de schriftelijke arbeidsovereenkomst worden opgenomen in de loonadministratie indien het lage percentage wordt toegepast (Besluit Wet financiering sociale verzekeringen). Met name in het geval er sprake is van gescheiden loon- en personeelsadministratie, betekent dit een extra processtap. Een ander aandachtspunt hierbij zijn de verschillende bewaartermijnen van personeels- en loonadministratie na uitdiensttreding.

Het advies aan werkgevers is het proces van ondertekening door beide partijen en opslag in het dossier (door HR) volledig te doorlopen, en daar ook controle op uit te oefenen, bij voorkeur voorafgaand aan de eerste werkdag. Visma Raet levert daar een uitstekend betrouwbaar hulpmiddel voor.

Zie deel 2 voor het schriftelijkheidsvereiste met betrekking tot bestaande arbeidsovereenkomsten.