Bel ons op +31 88 23 02 300

Wet- en regelgeving

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Het Kabinet beoogt een verruiming van het verlof naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling door de werkgever, en aanvullend vijf maal de wekelijkse arbeidsduur op basis van een uitkering van UWV, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Wat betekent dit voor werkgevers.

Brexit en verblijfsrechten

Deze informatie is bedoeld voor werkgevers die werknemers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk in dienst hebben. Naar verwachting is de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 een feit. De uittreding heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor Britse onderdanen die in Nederland willen blijven wonen en werken.

Compensatie transitievergoedig vervolg

Op 5 juli 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit bericht is een aanvulling op eerdere artikelen over de transitievergoeding die wij hebben gepubliceerd.

Compensatie Transitievergoeding

Op 5 juli 2018 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

De transitievergoeding en het risico van slapende dienstverbanden

Veel werkgevers continueren het dienstverband na beëindiging van de loondoorbetalings-verplichting bij ziekte om betaling van een transitievergoeding te voorkomen. Met de nieuwe wet die op 1 april 2020 ingaat, wordt de praktijk van slapende dienstverbanden ontmoedigd.

De transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

In het geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. Onder omstandigheden kan deze verplichting voor werkgevers een te zware belasting zijn. 

Een leven lang leren; wie gaat dat betalen?

Een leven lang leren is noodzakelijk om op steeds hogere leeftijd aan het werk te blijven. Veel werkgevers investeren in opleidingskosten. Maar wat als werkgever en werknemer niet bij elkaar blijven? Het is dan gebruikelijk (een deel) van de investering terug te vragen. Goede afspraken over de terugbetalingsregeling creëert duidelijkheid en voorkomt – hopelijk - discussies en rechtzaken.

Wijziging Wet minimum loon

Op 25 januari 2017 is de gewijzigde Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet kent gewijzigde bepalingen omtrent meerwerk, stukloon en het minimumjeugdloon. De verschillende artikelen of onderdelen van de wet treden – bij Koninklijk Besluit - in werking op verschillende tijdstippen.

Uitruil reiskosten

Als een werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt voor zakelijke reizen, mag de werkgever een onbelaste vergoeding verstrekken van maximaal € 0,19 per kilometer.

Loonbeslag

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of dienst uitkering. Derdenbeslag is een vorm van beslag waarbij beslag gelegd wordt op goederen of gelden die een ander dan de schuldenaar onder zich heeft. Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag.

Vakantiedagen: Hoe zit het ook alweer?

Wat is eigenlijk het minimaal aantal vakantiedagen per jaar en wat gebeurt er als je vakantiedagen overhoudt aan het eind van het jaar? Veel medewerkers hebben vragen over vakantiedagen en graag geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel

De Rijksoverheid stelt aan werkgevers een handige regelhulp ter beschikking waarmee vastgesteld kan worden of recht bestaat op premiekortingen of het lage-inkomensvoordeel.

Coulancetermijn uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de Eerste Kamer.

Bijtelling voordeel privégebruik auto

Met ingang van 1 januari 2017 is de bijtelling voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak veranderd.

Nabetaling uit dienst anders dan transitievergoeding

Op basis van juridische uitspraken zijn in meerdere cao’s bepalingen opgenomen die leiden tot een nabetaling van ‘ORT tijdens verlof’. Dit kan ook van toepassing zijn op medewerkers uit dienst.

Recht op lage-inkomensvoordeel

Om de arbeidskansen voor mensen met een laag inkomen te vergroten is er vanaf 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Nieuwe inkomenscodes

Met ingang van januari 2017 is inkomenscode 21 vervallen en vervangen door de nieuwe inkomenscodes 54 tot en met 63.

Rekenhulp loonheffing

Vanaf 2017 introduceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor de controle van de toegepaste loonheffing op een salarisstrook.

Belang verloonde uren

Het belang van de verloonde uren is de afgelopen jaren fors toegenomen en zal de komende jaren nog verder toenemen. Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van de Belastingdienst, UWV en CBS.

Uitbetaling transitievergoeding

Over de uitbetaling van de transitievergoeding krijgen wij nog steeds veel vragen. Graag vatten wij de belangrijkste regels over de uitbetaling nog een keer samen.

Maatregelen Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 januari 2017 worden de maatregelen uit de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) aangescherpt. Wat betekent dit voor u als werkgever en opdrachtgever?

Eigenrisico WGA vanaf 2017 ook voor flexwerkers

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. Tot nu toe kon u dat als werkgever alleen voor vaste medewerkers, maar na 1 januari komen daar ook de flexwerkers bij. De overheid wil met deze aanpassing de concurrentieverhoudingen tussen de private en publieke verzekeringsmarkt verbeteren.

Volg ons

Aan de slag met de WNRA: hoe pakt u dat aan? PwC organiseert eind maart en begin april in samenwerking met Visma |… https://t.co/26y3rOP9y8