Bel ons op +31 88 23 02 300

Methodologie van de Raet Banen Index

Raet heeft het initiatief genomen om de Raet Banen Index te ontwikkelen. De Raet Banen Index geeft een actuele indicatie van de maandelijkse procentuele ontwikkeling in het aantal banen van medewerkers in loondienst in Nederland. 

Waarom brengt Raet deze index uit en voor wie is deze bedoeld?

Raet wil graag haar klanten, beleidsmakers, brancheorganisaties en andere belangstellenden in Nederland actueel inzicht geven in de banenontwikkeling op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Welke typen banen worden meegerekend?

De Raet Banen Index heeft betrekking op banen van medewerkers die in loondienst zijn en in die maand actief zijn bij hun werkgever. Deze index omvat banen van medewerkers in dienst voor bepaalde of onbepaalde tijd, fulltime of parttime, met een vast aantal uren of nulurencontracten. Medewerkers die meerdere banen bij verschillende werkgevers hebben, worden meerdere keren meegerekend. Medewerkers die meerdere functies bij één werkgever hebben, worden als één baan geteld. De Raet Banen Index telt geen fte’s maar aantal personen in loondienst bij een werkgever. Betaalde stagiaires en vakantiekrachten worden meegerekend. Uitzendkrachten, vrijwilligers, zzp’ers en onbetaalde stagiaires worden niet meegenomen. Consultants, interim managers, etc. die bij een opdrachtgever actief zijn, worden niet meegerekend in de sector waarin ze ingezet zijn, maar in de sector waarin ze in loondienst zijn (IT, organisatie-advies, etc). 

Hoe actueel is de index?

De index presenteert al in de tweede week van de maand de nieuwe stand van zaken. Hierdoor hebben geïnteresseerden zoals analisten, beleidsmakers en stakeholders (bijvoorbeeld brancheorganisaties) al heel snel een nieuwe indicatie van de banenontwikkeling in Nederland. 

Hoe zijn de sectoren samengesteld waarover Raet rapporteert?

Raet hanteert de Standaard BedrijfsIndeling (SBI), een hiërarchische indeling van economische activiteiten. Deze indeling wordt ook door het CBS en de KvK gehanteerd, en sluit aan op de NACE indeling van de Europese Unie en de ISIC indeling van de Verenigde Naties. 

De Raet Index geeft een indicatie van de ontwikkeling van het totaal aantal banen in Nederland en van het aantal banen in 4 hoofdsectoren:
  • Zakelijke Markt (SBI hoofdgroepen A-N en R-U)
  • Zorg en Welzijn (SBI hoofdgroep Q)
  • Onderwijs (SBI hoofdgroep P)
  • Overheid (SBI hoofdgroep O)

Welke definities hanteert Raet bij een betaalde baan? Waarom telt de Raet Banen Index bijvoorbeeld ook betaalde stagiaires mee?  

De Raet Banen Index telt de betaalde banen van medewerkers in loondienst bij een werkgever. Er is hierbij sprake van een juridisch dienstverband en er wordt belasting afgedragen.  Stagiaires met een betaalde stage, waarvoor een arbeidsovereenkomst wordt opgesteld, tellen ook mee. Vrijwilligers met een onbelaste vrijwilligersvergoeding worden niet meegeteld.  

Zegt de Raet Banen Index ook iets over de omvang van de werkgelegenheid, dus hoeveel (betaalde) banen er bij werkgevers zijn? 

Nee, niet in absolute termen, alleen de procentuele ontwikkeling wordt weergegeven, vergeleken met de voorgaande periode. 

Geeft de Raet Banen Index ook inzicht in de gemiddelde omvang van banen (aantal uren)?

Nee, Raet maakt voor de Index geen gebruik van herleidbare persoonsgegevens. Alleen van commerciële bedrijfsinformatie, die gebaseerd is op facturatie-aantallen. Deze informatie geeft alleen zicht op de procentuele veranderingen in het aantal banen, niet in gemiddelde omvang, man/vrouw-verdeling, salarishoogte of soorten banen.

Hoe betrouwbaar zijn de gerapporteerde cijfers?

De cijfers zijn gebaseerd op transactionele data over het aantal daadwerkelijk verloonde medewerkers van klanten van Raet. De cijfers zijn dus niet afhankelijk van de juistheid en volledigheid van invullen van surveys of peilingen. De cijfers zijn gebaseerd op meer dan 1 miljoen werknemers en zijn geëxtrapoleerd naar de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking.

De methodologie die Raet hanteert:
  1. Classificatie van klanten van Raet naar sectoren aan de hand van de SBI categorieën
  2. Meting van het aantal actieve medewerkers in loondienst die in de voorbije maand per klant zijn verloond
  3. Verwijderen van ‘outliers’, zoals organisaties die halverwege het jaar klant zijn geworden, zijn gefuseerd, overgenomen, e.d.
  4. Opschalen van de cijfers naar de totale omvang van sectoren, en binnen zakelijke markt opgeschaald naar categorieën in omvang van bedrijven
  5. Het resultaat indexeren op 100 in januari, de overige maanden als relatieve index ten opzichte van januari. 

Er vindt geen seizoenscorrectie plaats en ook geen extrapolatie of inschatting van de toekomstige ontwikkelingen. Het gaat dus uitsluitend om feitelijke gegevens, zonder interpretatie, tot en met de meest recente maand.

Hoe gaat Raet om met de vertrouwelijkheid van klantgegevens?

Voor de Raet Banen Index worden geen persoonsgegevens gebruikt. De Raet Banen Index is gebaseerd op de commerciële bedrijfsgegevens van Raet met betrekking tot het aantal banen van medewerkers in loondienst waarvoor Raet diensten verleent en aan haar klanten factureert. De cijfers van de Raet index zijn niet herleidbaar tot individuele medewerkers. 

De gegevens van medewerkers zijn strikt beveiligd in de systemen van Raet. De data wordt in Nederland opgeslagen. Raet voldoet aan alle benodigde eisen van beveiliging en vertrouwelijkheid, waaronder ISAE 3402. Nakoming van deze eisen wordt regelmatig extern beoordeeld door onafhankelijke experts. 
De (sub)segmenten waarover gerapporteerd wordt, omvatten minimaal 100 klantorganisaties, zodat de resultaten op segmentniveau niet herleidbaar zijn tot individuele klanten.

Voldoet Raet met de Raet Banen Index aan de Wet Bescherming persoonsgegevens?

Raet maakt voor de Raet Banen Index geen gebruik van persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens is daarom niet van toepassing. Immers, de gegevens die via de Raet Banen Index beschikbaar worden gesteld hebben op zichzelf geen betrekking op geïdentificeerde of identificeerbare medewerkers. Uiteraard zorgt Raet ervoor dat de (sub)segmenten waarover gerapporteerd wordt minimaal 100 klantorganisaties omvat, zodat de resultaten op segmentniveau niet herleidbaar zijn tot individuele klanten.